Ảnh hoạt động

DS ủng hộ 30 năm nhà máy Giày Da Odessa

Hội người Việt Nam: 1000

Trương Văn Hùng: 500

Nguyễn Sỹ Xuân: 500

Hoàng Hữu Ngọc: 500

Nguyễn Văn Long: 400

Nguyễn Văn Thủy: 300

Nguyễn Văn Dần: 300

Lỗ Bá Thực: 300

Nguyễn Văn Sinh: 200

Bùi Đức Lượng: 200

Nguyễn Thị Đình: 100

Nguyễn Doãn Liễn: 100

Phạm Đức Long: 100

Đặng Xuân Tiếu: 100

Bùi Xuân Đông: 100

Nguyễn Bá Tuấn: 100

Nguyễn Hoàng Hà: 100

Nguyễn Hồng Quảng: 300

Nguyễn Xuân Trường: 100

Ngô Xuân Trình: 50

Trần Xuân Hảo: 100

Phùng Đăng Dương: 200

Nguyễn Văn Vóc: 500

Bùi Anh Chi: 100

Đàm Xuân Hải: 200

Tạ Đình Đại: 100

Lương Văn Bằng: 100

Nguyễn Văn Hùng (Mơ): 200

Hoàng Trung Hiếu: 50

Trần Thị Thảo: 50

Nguyễn Văn Đàn: 50

Nguyễn Xuân Phong: 50

Lý Đức Khôi: 100

Nguyễn Thị Tính: 100

Nguyễn Hoàng Lân: 100

Nguyễn Quang Học: 100

Phạm Viết Sử: 100

Phạm Ngọc Êm: 100

Lê Khương Duy: 50

Vũ Anh Dũng: 100

Đỗ Văn Mậu (Hạnh): 100

Danh sách đang tiếp nhận thêm tấm lòng của các nhà hảo tâm