Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách ủng hộ gia đình anh Nguyễn Đình Trọng

Thứ ba, 09/07/2019 | 11:18
Ngay sau khi nhận được tin anh Nguyễn Đình Trọng bị tai nạn phải cấp cứu, Lãnh đạo Hội cùng Ban từ thiện đã vào viện thăm hỏi tình hình, phát động lời kêu gọi giúp đỡ gia đình anh và tổng tiền nhận được là 1320 $ + 146 000 gr. Dưới đây là danh sách các nhà hảo tâm:

1) Khu vực Làng Sen

1 Ban từ thiện                           200$
2 Hội Người Việt Nam                 100$
3 gia đình Anh Mạnh Huyền          50$
4 gia đình Hùng Mơ                      50$
5 gia đình Văn Hương                   50$
6 gia đình Sinh Thanh                  50$
7 gia đình Tướng Lợi                    50$
8 gia đình Minh Hương                 50$
9 gia đình Cường Điệp                 50$
10 gia đình Vân Anh                     10$
11 gia đình Vượng Liên   1000gr
12 gia đình Bà Thái        1000gr
13 gia đình Triều Hiên    1000gr
14 gia đình Hà Hoà        1000gr
15 gia đình Nam Lộc      1000gr
16 gia đình Tú Hoà         500gr
17 gia đình Hưng Trang  500gr
18 gia đình Dũng Tâm    500gr
19 gia đình Luyện Liên   500gr
20 đình Liêm Chuyên     500gr
21 gia đình Chị Thắng    500gr
22 gia đình Chiến Dũng  500gr
23 gia đình Dự Thanh    500gr
24 gia đình Sự Tho        500gr
25 đình Phóng Huế       500gr
26 gia đình Nghị Lan     500gr
27 gia đình Tiến Huế     500gr
28 gia đình Tùng Hương 500gr
29 gia đình Vĩnh Hằng   500gr
30 gia đình Sơn Hoa      500gr
31 gia đình Phúc Vân     500gr
32 gia đình Tuấn Ngoan 500gr
33 gia đình Hoàn Hương 500gr
34 gia đình Chương Quy 500gr
35 gia đình Hà Linh       500gr
36 gia đình Hữu Phiến   500gr
37 gia đình Hảo Phượng 500gr
38 gia đình Duy Tường   500gr
39 gia đình Toán Hường 500gr
40 gia đình Long Duyên 500gr
41 gia đình Toại             500gr
42 gia đình Chiến Tú      500gr
43 gia đình Tuỳ Xoa       500gr
44 gia đình Hiểu Hương 500gr
45 gia đình Tí Dung       500gr
46 gia đình Tiến My       500gr
47 gia đình Tâm Huyên 500gr
48 gia đình Dần Én        500gr
49 gia đình Trình Kiều    500gr
50 gia đình Anh Vân      500gr
51 gia đình Trí Hoa        500gr
52 gia đình Trung Hồng  500gr
53 gia đình Quang Huyền 500gr
54 gia đình Tuấn Thu      500gr
55 gia đình Điền Lam      500gr
56 gia đình Cường Hào    500gr
57 gia đình Bằng Hương  500gr
58 gia đình Đông Thái     500gr
59 gia đình Môn Hiền      500gr
60 gia đình Lan Thục      500gr
61 gia đình Oanh Thuý   500gr
62 gia đình Tùng Dung   500gr
63 gia đình Tỉnh Ngọc    500gr
64 gia đình Nghĩa Quyên 500gr
65 gia đình Huấn Lan      500gr
66 gia đình Hà Hà          500gr
67 gia đình Ngà Nga       500gr
68 gia đình Huân Trang   500gr
69 gia đình Phương Khôi  500gr
70 gia đình Tiến Hồng     500gr
71 gia đình Liễn Hảo       500gr
72 gia đình Hùng vân      500gr
73 gia đình Vương Tuyền 500gr
74 gia đình Bảo Sáng      500gr
75 gia đình Thành Hương 500gr
76 gia đình Hoa Mạnh     400gr
77 gia đình Phái Yến       300gr
78 gia đình Chung Nhung 200gr
79 gia đình Đô Chúc        200gr
80 gia đình Sơn Thảo       200gr
81 gia đình Quý Hoa        200gr
82 gia đình Dũng Hiền      200gr
83 gia đình Hoè Dung       200gr
84 gia đình Kiên Quyên    200gr
85 gia đình Tuấn Hảo       200gr
86 gia đình Long Hoà       200gr
87 gia đình Bác Lân Thanh          100$
88 gia đình Long Xuân                 50$

89 anh Trưởng Xukhoi Liman 1000gr
90 Anh Hùng bán rau            500gr

Tổng:  810$ và 39000gr
 

2) Khu vực Sorsa
 
 
 
 

 
 
 
1gđ Thành Hương1300gr 
2ac Quân Bình500gr 
3ac  Phúc Mai1300gr 
4ac Văn Thủy500gr 
5A chị Dũng Hoài300gr 
6A Sơn Thường xm300gr 
7Chị Duyên Khánh500gr 
8A Lâm xm 300gr 
9A Hoàng anh xm300gr 
10ac Liễu Dũng500gr 
11Chị Vân Ly200gr 
12gđ Chị Tình1300gr 
13gđ Chị Nhung500gr 
14gđ Hoài Nga300gr 
15gđ Huy Nga1000gr 
16gđ Kỷ Hạnh500gr 
17gđ Hùng Thuyết500gr 
18gđ Cường Huyền500gr 
19gđ Luyến Hải500gr 
20gđ Chị Dung 300gr 
21gđ Nga Việt200gr 
22gđ Thành Thu300gr 
23gđ Du Hợp 500gr 
24gđ Dương Ngọc500gr 
25gđ Thành Mỹ500gr 
26gđ Long Ngọc300gr 
27gđ Luyện 300gr 
28gđ Tùng Hằng500gr 
29gđ Yên Thanh500gr 
30gđ Trọng Vân500gr 
31gđ Đăng Liên300gr 
32gđ Lâm Thân300gr 
33gđ Tính Thảo300gr 
34gđ Hương Cư500gr 
35gđ Chị Xuyến300gr 
36gđ Tới Lý 300gr 
37gđ Bích Học300gr 
38gđ Thanh Tươi300gr 
39gđ Tiến Hường500gr 
40gđ Hường Khoa500gr 
41gđ Liên Bảo500gr 
42gđ Hà Vinh500gr 
43gđ Hiếu Ngà500gr 
44gđ Dương Hà300gr 
45gđ Hưng Thu300gr 
46gđ Hải Tre300gr 
47gđ Trọng Thuận500gr 
48gđ Chính Thúy500gr 
49gđ Phi Công300gr 
50gđ Sơn Hương500gr 
51gđ Hạnh Mậu300gr 
52gđ Huy Thơm300gr 
53gđ Định Quế 300gr 
54gđ Hạnh Hòa300gr 
55gđ Trang Sơn200gr 
56gđ Nghị Tuyết 500gr 
57gđ Công Thuận 500gr 
58gđ Thanh Hương500gr 
59gđ Tuyên Oanh500gr 
60gđ Trường Đậu500gr 
61gđ Hạnh Giảng300gr 
62gđ Duẩn Huyền300gr 
63gđ Hà Đại300gr 
64Đại gđ Phúc Linh5000gr 
65gđ Hải Linh300gr 
66gđ Chúng Hương300gr 
67gđ Định Dương300gr 
68gđ Trung Trang300gr 
69gđ Trọng Đào500gr 
70gđ Lan Bẩy300gr 
71gđH ải Huệ300gr 
72gđ Hòa Liễu500gr 
73gđ Hương Thịnh300gr 
74gđ Tiến Thoa300gr 
75gđ Long Quế300gr 
76gđ Ánh Sử300gr 
77gđ Lành Hòa500gr 
78gđ Thành Hồng 300gr 
79gđ Chiến Hằng300gr 
80gđ Phương Phong300gr 
81gđ Thắng Ngoan300gr 
82gđ Chị Ngân300gr 
83gđ Hải Thịnh300gr 
84gđ Dũng Hiển300gr 
85gđ Hưng Ngọc300gr 
96gđ Sinh Vé300gr 
87gđ Nghị Thiềm500gr 
88gđ Dũng Hà300gr 
89gđ Hiếu Tuyết300gr 
90gđ Tám Hồng300gr 
91gđ Long Bích300gr 
92gđ Tuấn Thủy300gr 
93gđ Uyên Bờm300gr 
94gđ Xuân Thùy300gr 
95gđ Trang Hải500gr 
96gđ Sơn Phương200gr 
97gđ Ngọc Trung200gr 
       Tổng43800 
 
 
3) Khu vực 7 Samurai
 
 
1 gđ  Đại Vinh 500 gr
2 gđ Thụ Vân 500 gr 
3 gđ Chinh Tiến 500 gr
4 gđ Việt Phượng  500 gr
5 gđ  Phong Hằng 500 gr
6 gđ  Thu Vân  500 gr
7 gđ Của Văn 500 gr 
8 gđ Nghĩa Loan 500 gr
9 gđ  Tuấn  Vân 500 gr 
10 gđ Đông Vân 500 gr
11 gđ Định Răm 500 gr
12 gđ Hùng Mận 500 gr
13 gđ Chi Mịnh  500 gr
14 gđ  Dũng Thu 500 gr
15 gđ Đăng Phương 500 gr
16 gđ  Quân Lan Anh 500 gr
17 gđ Đạo Nhàn  200 
Tổng 8200 gr 

4) Khu vực Kva
 
 
 
1. Ông bà Đức Hải: 1000gr
2. Ông bà Tước Huệ: 1000gr
3. Ông bà Hải Anh Hương: 1000gr
4. Ông bà Long Yến: 1000gr
5. Ông bà Quyết Luyến: 50$
6. Anh chị Tiến Anh Huyền: 50$
7. Ông bà Tuấn Thúy: 500gr
8. Ông bà Minh Hạnh: 500gr
9. Anh chị Chuyên Quy: 500gr
10. Anh chị Trà Uyên: 500gr
11. Anh chị Trường Hồng: 500gr
12. Anh chị Hằng Thanh: 500gr
13. Anh chị Lực Hiền: 500gr
14. Anh chị Hường Hòe: 500gr
15. Anh chị Vũ Ty: 500gr
16. Anh chị Huy Diễn: 500gr
17. Anh chị Quy Hồng Anh: 10$
18. Anh chị Kim Yến: 10$
19. Anh chị Hương Dương: 10$
20. Anh chị Linh Tám: 10$
21. Anh Hùng Thái: 500gr
22. Anh chị Hương Tuấn: 1000gr
23. Ông bà  Đặng Hồng: 1000gr
24. Ông bà Tuấn Tú: 1000gr
25. Liên Duy: 1000gr
Tổng cộng 12500gr và 140$

5) Tại chợ 7 Km thông qua ông Phạm Ngọc Êm

1Cảnh2000gr 
2Êm Lộc1000gr 
3Tiến Mai1000gr 
4Tuấn Hương-Hàng Khô1000gr 
5Ngọc Tuyến1000gr 
6Phan 1000gr 
7Tiềm Huyền1000gr 
8Huy Thảo600gr 
9Dđoan Tuấn500gr 
10Oanh Bắc500gr 
11Hồng Tới Prilimam500gr 
12Thủy Nghi Priliman500gr 
13Tiếu Sim 500gr 
14Bằng Đồng Hồ500gr 
15Quang Linh500gr 
16Thủy Chuyên500gr 
17Hoán Loan500gr 
18Trường Gấm500gr 
19Công Ngọc500gr 
20Thủy Tiên500gr 
21Sinh Tâm500gr 
22Sáng Sen500gr 
23Chính Thực300gr 
24Hợp Hương Priliman300gr 
25Phượng Thược300gr 
26Tuấn Vân Anh200gr 
27Thanh Đạt200gr 
28Tùng+ Lan 200gr 
29Lan Thủy200gr 
30Long Hiền200gr 
31Dũng Cận200gr 
32Chính Chè200gr 
33Huy Sa Hoàng200gr 
34Trung Nhung200gr 
35Hưng Điệu200gr 
36Trường100gr 
37Tuân Thoa 100gr 
38Trang Vũ100gr 
39Sơn Điệp. Hàng Khô 100$
40Thủy Liên 50$
41Thịnh Quang 50$
42Bảy Liman2000gr
43Sơn Chi1000gr
44Tèo Liman1000gr
45Hoàn Liman1000gr
46Hạnh Quỳnh500gr
47Vịnh Hương500gr
48Hưng Nhinh500gr
49Thủy Tình500gr
50Sâm Tuấn500gr
51Tuấn Hảo400gr
52Thanh Hoa400gr
53Toản Tâm300gr
54Công Thúy200gr
55Đạt Vũ200gr
56Hải Yến200gr
57Mạnh Quế200gr
58Mẽ200gr
59Nga Hưng200gr
60Quyết Phượng200gr
61Thanh Hồng200gr
62Hoa Cận200gr
63Tuyết Hoa200gr
64Thạch Hiệp100gr
65Thọ Hòa100gr
66Hồ Quân            100$
67Chuyên Hằng             20$
68Lê Duy Mạnh

              50$

69Trần Doãn Tiếp

5000 gr

 Tổng
34600gr
  
370$

6) Tại chợ 7 Km thông qua ông Hoàng Bá Năm và Đỗ Đức Chinh

1Tân Huyền500gr
2A Bắc200gr
3A Sơn Bích200gr
4Xuân Hòa200gr
5Liên Quân200gr
6Cương Nhàn200gr
7Án200gr
8C Trung Làng Sen200gr
9C Trung200gr
10Vân Anh100gr
11Ngọc100gr
12Hà Tuấn100gr
13C.Nhài100gr
14A Thủy100gr
15Hiếu100gr
16Trung100gr
17Trinh 100gr
18Trường Giang100gr
19Kết100gr
20Bình Lan100gr
21Chị Phương50gr
22C Quyên50gr
23Đông Toán500gr
24 Tuấn Hạ  500gr
25Ching Hương500gr
26Dung Nguyệt400gr
27A Hanh300gr
28Trực Thường300gr
29Phuong Luyến200gr
30Lập200gr
31A Dũng200gr
32C Lựu200gr
33Thanh Tiến200gr
34Quang Phương200gr
35A Vui200gr
36Minh Tuyết200gr
37Oanh Dũng500gr
 Tổng 
7500
 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN