Người Việt Odessa
Quyên góp - Ủng hộ

Danh sách ủng hộ chị Dương Thị Ngọc

Thứ hai, 30/03/2020 | 18:20
Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ucraina hỗ trợ 3000 grip và không thu lệ phí cấp hộ chiếu.

Ngoài ra danh sách ủng hộ như sau:

1Ban Từ Thiện300$
2Hội NVN50$
3GĐ: Chị Tình1000
4GĐ: Huy Nga1000
5GĐ: Hùng Mơ2500
6A T (Kharcop)2000
7GĐ: Mạnh Huyền3000
8GĐ: Sơn Điệp100$
9GĐ: Yên Thanh500
10GĐ: Chúng Hương500
11GĐ: Văn Thủy500
12GĐ:Hòa Nhung500
13GĐ:Huyền Cường500
14GĐ:Hùng Thuyết500
15GĐ:Lý Tới500
16GĐ:Thuận Công500
17GĐ:Việt Hà500
18GĐ:Quỳnh Khê500
19GĐ:Thành Hương500
20GĐ:Hạnh Giảng500
21GĐ:Hương Cư500
22GĐ:Đại Hà500
23GĐ:Uyên Bờm500
24Gđ:Thành Thu500
25GĐ:Du Hợp500
26GĐ:Huy Thơm500
27GĐ:Chị Vân Kva500
28GĐ:Hải Ngọc500
29GĐ:Chị Thắng Ls1000
30GĐ:Tiến Vân Kva1000
31GĐ:Tú Bi500
32GĐ:Hưng Trang500
33GĐ:Hường Khoa500
34GĐ:Sơn  Trang200
35GĐ:Hòa Liễu500
36GĐ:Chị Ngân500
37GĐ:Duẩn Huyền500
38GĐ:Long Ngọc500
39GĐ:Hải Luyến500
40GĐ:Đặng Hồng500
41GĐ:Tiền Ngoan1000
42GĐ:Chinh Hương500
43GĐ:Bắc Lương300
44GĐ:Yêm Mai500
45GĐ:Dung Dương500
46GĐ:Trọng Vân500
47GĐ:Kỷ Hạnh500
48GĐ:Dương Hà500
49GĐ:Nga Việt200
50GĐ:Tiến Hường500
51GĐ:Luyện Huyền500
52GĐ:Tiến My1000
53GĐ:Hoài Nga500
54GĐ:Nhung Sỹ500
55GĐ:Trọng Thuận500
56GĐ:Hồng Huyền500
57GĐ:Trung Trang500
58GĐ:Tuyên Oanh500
59GĐ:Hiếu Tuyết300
60GĐ:Trung Ngọc200
61GĐ:Sơn Hương500
62GĐ:Thắng Ngoan500
63GĐ:Thanh Hương500
64GĐ:Phi L,Anh500
65GĐ:Bình Quân500
66GĐ:Hải Huệ500
67GĐ:Trọng Đào500
68GĐ:Tươi Thanh500
69GĐ:Đức Yến500
70GĐ:Lâm Lan500
71GĐ:Hưng Nga500
72GĐ:Thanh Hoa1000
73GĐ:Hoàng Duyên500
74GĐ:Huy Diễm500
75GĐ:Thủy Hương500
76GĐ:Thanh Hải500
77GĐ:Chính Thúy500
78GĐ:Yến Uyên500
79GĐ:Hoài Dũng500
80GĐ:Dự Thanh500
81GĐ:Lâm Thân200
82GĐ:Sơn Phương300
83GĐ:Hùng Hồng500
84GĐ:Phúc Linh1000
85GĐ:Thuật Hằng500
86GĐ:Hiếu Ngà500
87GĐ:Dũng Bình500
88GĐ:Định Quế300
89GĐ:Thạch Hiệp500
90GĐ:Tuân Thoa500
91GĐ:Quyết Luyến1000
92GĐ:Phúc Biển500
93GĐ:Thành Mỹ500
94GĐ:Chi Mịnh500
95GĐ:Đồng Vân500
96GĐ:Diên500
97GĐ :Việt Bắc200
98GĐ :Nghị Thiềm1000
99GĐ :Lân Thanh2000
100GĐ :Văn Của500
101GĐ :Quang Linh500
102GĐ :Thanh Duy300
103GĐ :Đạt Thủy500
104GĐ :Hương Chung500
105GĐ :Long Khuyến2500
106GĐ :Dũng Liễu500
107GĐ :Huyền T,Anh500
108GĐ :Tuấn Hảo500
109GĐ :Tùng Huyền500
110GĐ :Chị Tươi200
111GĐ :Đức Hoa300
112GĐ :Chị Xuyến200
113GĐ :Lan Bẩy200
114GĐ :Bảo Liên500
115GĐ :Định Dương500
116GĐ :Long Quế200
117GĐ :Lành Hòa300
118GĐ :Em Thủy Bk300
119GĐ :Tiếu Sim500
120GĐ :Thủy Tuấn300
121GĐ :Sinh Tâm500
122GĐ :Thu Hưng500
123GĐ :Dũng Hiển500
124GĐ :Sinh Vé200
125GĐ :Bác Năm100
126GĐ :Long Hiền500
127GĐ :Chuyên Thủy500
128GĐ :Học Bích500
129GĐ :Dương Ngọc500
130GĐ :Vinh Hưng300
131GĐ :Quân Hà500
132GĐ :Yến Ba500
133GĐ :Toàn Linh500
134GĐ :Kiệt Thùy300
135GĐ :Tới My500
136GĐ :Phan Tây500
137GĐ:Hồng Tám300
138GĐ :Thủy Hạnh300
139GĐ:Vịnh Hưng300
140GĐ:Hạnh Tự500
141GĐ:Lượng Hương500
142GĐ:Tuấn Thủy500
143GĐ:Lan Thủy500
144GĐ:Trang Vũ,Lvov 200
145GĐ:Êm Lộc200
146GĐ:Oanh Đức200
147GĐ:Chị Thúy200
148GĐ :Tuấn Đ500
149GĐ :Cô Nghi500
150GĐ :Thúy Công500
151GĐ :Chị Quế200
152GĐ :Hương Vịnh500
153GĐ :Chị Huệ1250
154GĐ :Tâm Huyên50$
155GĐ :Sỹ Ngọc500
156GĐ :Đàn Trang500
157GĐ :Vân Rau500
158GĐ :Tuệ Quỳnh500
159GĐ :Sơn Thuận500
160GĐ :Kim Yến500
161GĐ :Thủy Nghi500
162GĐ :Thắng Hạt500
163GĐ :Hùng Lợi500
164GĐ :Tới Hồng500
165GĐ :Công Hoa500
166GĐ :Tùng Lan500
167GĐ :Tiến Bẩy400
168GĐ :Hoàn Loan200
169GĐ :Thắng May200
170GĐ :Hùng200
171GĐ :Đàn300
172GĐ :Thái Hùng500
173GĐ :Tiến Thơ500
174 Chi hội PN Hà Nam Ninh và khối Kva800
175 Gia Đình Minh Hạnh1000
176 Gia Đình Hiếu Nga1000
177 Gia Đình Tuyến Ngọc1000
178 Gia Đình Tước Huệ1000
179 Gia Đình Thanh Hoa1000
180 Gia Đình Đức Hải500
181 Ông Bà Tuấn Thúy500
182 Gia Đình Tiềm Huyền500
183 Gia Đình Chuyên Hằng500
184 Gia Đình Chuyên Quy500
185 Gia Đình Trường Hồng500
186 Gia Đình Trường Gấm500
187 Cô Nguyễn Thị Nghị500
188 Gia Đình Lực Hiền500
189 Gia Đình Hằng Thanh500
190 Cô Duyên500
191 Gia Đình Hà Yến500
192 Gia Đình Tuấn Thủy500
193 Gia Đình Lượng Hương500
194 Gia Đình Kỳ Lena500
195 Gia Đình Công Ngọc500
196 Gia Đình Long Yến500
197 Hàng Khô Tuấn Hương500

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN