Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Diễn văn Kỷ niệm 90 năm, ngày thành lập ĐCS VN của đ/c Trương Văn Hùng

Chủ nhật, 02/02/2020 | 17:13
Kính thưa các đồng chí! Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với riêng Đảng bộ Odessa, chúng ta cũng đang hướng đến Đại hội lần thứ VII và cũng đang rộn ràng, vui tươi vừa đón Xuân mới – Xuân Canh Tý 2020. Hôm nay Đảng bộ Thành phố Odessa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Thay mặt Đảng uỷ, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý và các đại biểu đã có mặt trong buổi lễ trọng thể này. Chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Thưa các đồng chí !

90 năm về trước, vào mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự phát triển của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã có một chính đảng mang bản chất cách mạng và khoa học, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền dân tộc cơ bản khác để xây dựng và phát triển đất nước.

Được lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành ngọn đuốc soi đường cho nhân dân ta vùng lên đấu tranh chiến thắng các thế lực cướp nước và bán nước. Chỉ sau 15 năm kể từ ngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, chấm dứt thân phận nô lệ, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định dứt khoát rằng chỉ có Đảng ta là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

Sau Cách mạng tháng Tám, vượt qua những thử thách hiểm nghèo, Đảng lãnh đạo nhân dân bắt tay xây dựng chế độ xã hội mới và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Tiếp theo đó là cuộc trường chinh cứu nước chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược kéo dài 30 năm nhằm thực hiện khát vọng của dân tộc và chân lý của mọi thời đại: "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do".

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, giang sơn thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp và tình hình trong nước có nhiều khó khăn, Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng. Cùng một lúc, chúng ta phải hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, ổn định mọi mặt đời sống của nhân dân; vừa phải củng cố chính quyền cách mạng, đập tan âm mưu phản kháng của các phần tử phản động trong nước cấu kết với các thế lực phản động quốc tế. Thêm vào đó, những sai lầm của bệnh chủ quan duy ý chí ở buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đưa đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng. Trước tình hình đó, bằng bản lĩnh và nghị lực, kinh nghiệm và ý chí cũng như trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Đảng ta đã nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những khuyết điểm sai lầm chủ quan, dũng cảm khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước tiếp tục tiến lên trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng: "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội".

Qua gần 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991 và 35 năm đường lối đổi mới do đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; vượt qua khủng hoảng kinh tế trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội phát triển, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhận định, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của đất nước từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường. Vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế..., sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên. Dư luận quốc tế ghi nhận: "Thắng lợi của đổi mới ở Việt Nam có ý nghĩa quốc tế, có tầm quan trọng lịch sử ở mức độ góp phần quyết định tương lai của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới, mở ra triển vọng khắc phục các cuộc khủng hoảng, thúc đẩy sự hình thành một trật tự thế giới công bằng hơn“. Một trong những nguồn gốc của thành tựu ấy là Đảng ta đã xây dựng cho mình một lý thuyết đổi mới khoa học, cách mạng và phù hợp, kết hợp với những kinh nghiệm lịch sử vô giá Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta duy trì thành quả cách mạng, duy trì nền độc lập, chủ quyền và tự do.

Kính thưa các đồng chí !

Những thành tựu  to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng khẳng định rằng, nhờ được trang bị lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, biết vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đó vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam nên Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta không chỉ đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, mà còn góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc mà còn đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tạo ra những điều kiện cần thiết để đẩy nhanh nhịp độ phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu to lớn của nhân dân ta 90 năm qua cũng khẳng định rằng, chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là sự lựa chọn có tính khách quan, được nhân dân Việt Nam kiểm nghiệm qua lịch sử trong suốt 90 năm đấu tranh anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, mỗi chúng ta vô cùng tự hào về Đảng, về lịch sử quang vinh của Đảng. Đảng ta xứng đáng "là đạo đức, là văn minh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Tự hào về Đảng, chúng ta cũng tự hào về lớp lớp những tấm gương cao đẹp của các đảng viên cộng sản qua các thời kỳ và mãi mãi ghi nhớ công ơn về những cống hiến của các đảng viên cho đất nước trong sự nghiệp cách mạng trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Càng tự hào về dân tộc và nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta. Người đã để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Kính thưa các đồng chí!

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để chúng ta:

- Tổng kết và khắc sâu những thành tựu vĩ đại của Đảng. Đó là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

- Khẳng định những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng. Đó là: Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế…

- Rút ra những bài học kinh nghiệm lớn trong 90 năm đấu tranh cách mạng của Đảng. Đó là: nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí!

Việt Nam chúng ta vừa đi qua năm 2019 với đầy ắp các sự kiện,thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển đáng khích lệ,GDP đạt 7,02%, tiếp tục thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên đạt mốc 517 tỷ USD với mức thặng dư thương mại kỷ lục gần 10 tỷ USD  và dự trữ ngoại hối lên tới 80 tỷ USD. Bên cạnh đó Việt Nam còn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, bình quân dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 3 tỷ USD mỗi tháng; du lịch thu hút trên 18 triệu lượt khách quốc tế. Về tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường. Việt Nam được đánh giá là một trong những đất nước ổn định, an ninh, an toàn hàng đầu, là một trong những điểm đến hấp dẫn thế giới. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển... Kiên quyết và kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chiến lược của đất nước. Đối ngoại đa phương tiếp tục vươn lên tầm cao mới, khi Việt Nam được chon là nơi tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và trúng cử ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp Quốc với số phiếu cao kỷ lục 192/193, Và đảm nhiệm vị trí chủ tịch ASEAN . Những thành tựu trên đã ghi đậm dấu ấn chủ động, tích cực của Việt Nam và góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản và ngày càng đi vào chiều sâu, không có ngoai lệ, đã tạo ra sức dăn đe, cảnh tỉnh rất lớn, thu hồi được khối lượng lớn tài sản của nhà nước.nhiều vụ việc, vụ án tham những, kinh tế lớn, phức tạp đã được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh. Nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp, đương chức hay đã nghỉ hưu có sai phạm đều bị xử lý kiên quyết, đúng pháp luật, được cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đồng tình, ủng hộ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau... được phát động và hưởng ứng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đạt hiệu quả rất thiết thực. Đặc biệt, năm 2019 là một năm với những dấu mốc lịch sử của thể thao nước nhà; đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng SEA Gam 30, Việt Nam đã giành được 288 huy chương, trong đó có 98 huy chương vàng, và lần đầu tiên vô địch ở cả nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ sau 60 năm mơ ước. Việc đội bóng rổ nam nước ta với sự tham gia của 7 cầu thủ người Việt Nam ở nước ngoài đoạt vé vào bán kết sau khi chiến thắng ở vòng loại trước các đội mạnh của khu vực khiến nhiều người ngỡ ngàng và ngưỡng mộ... Đó chính là thành quả của nỗ lực không mệt mỏi, thể hiện bản lĩnh, khát vọng và ý chí, tinh thần Việt Nam. Những thành tựu đầy tự hào vừa nêu là minh chứng sống động cho nhận định của đồng chí Tổng bí thư, chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay trên trường quốc tế” đó cũng là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và nhà nước, đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng người Việt Nam cả ở trong nước và nước ngoài.             

Kính Thưa các đồng chí!

Một mùa xuân mới đã đến, Chúng ta đã bước vào năm 2020 với niềm tin và hy vọng mới. Với khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, vừa đón tết cổ truyền Canh Tý, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tổ tiên, các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sỹ, các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, bảo vệ, giữ gìn non sông gấm vóc để trao truyền cho con cháu hôm nay, để cùng trân trọng và bảo tồn phát triển. Năm 2020 này càng có ý nghĩa đăc biệt quan trọng; là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; năm đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII; là năm kỷ niêm 90 năm TLĐCSVN và mặt trận tổ quốc Việt Nam; 45 năm ngày thống nhất đất nước; 75 năm ngày quốc khánh; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm Việt Nam đảm nhiệm trọng trách kép là ủy viên không thường trực HĐBALHQ nhiệm kỳ 2020-2021 và là Chủ Tịch ASEAN .

Kính thưa quý vị:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tràn đầy tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi. Thay mặt Đảng uỷ, Tôi xin kính chúc, quý vị đại biểu, các đồng chí lời chúc mừng năm mới, năm Canh Tý tốt đẹp nhất, luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ - hạnh phúc sum vầy, an khang thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

TMBCH Đảng ủy.

Trương Văn Hùng