Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thứ tư, 09/04/2014 | 14:00
Nhân kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức (10/04/1945- 10/04/2014), thành phố Odessa đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú. Báo Người Việt Odessa xin giới thiệu một số hình ảnh hoạt động kỉ niệm ngày Lễ trọng đại của Odessa:

 

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

Thành phố Odessa kỉ niệm 70 năm giải phóng khỏi ách chiếm đóng Phát xít Đức

P/v (ảnh: dumskaya.net)